Tripura.

Tripura (Bengal-ngî: ত্রিপুরা, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Tripura) he Yin-thu ke yit-ke pâng, vi-yî Yin-thu tûng-pet-phu, pâng ke nàm-piên lâu Bangladesh chiap-yòng. Hien Tripura Sú-fú vì Agartala (Agartala), kôn-fông ngî-ngièn vi Bengal-ngîKokborok-ngî (Kokborok language, fe̍t chhṳ̍t-chiap chhṳ̂n thi̍t lî phú ngî). Tripura ke yit-ke nui-liu̍k pâng, thi-lî thi̍t-chṳ̂n he yù kí ke nàm-pet Sân-mak chûng-kiên ke sân kuk, lâu sî-phu phìn-ngièn ke chhong-thai. Chú-yeu chûng-kau vì Yin-thu kau sin li̍t phai, séu-sú ngìn sin-ngióng Yî-sṳ̂-làn-kau, Kî-tuk-kau fe̍t fu̍t-kau. Mien-chit: 10,492 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu: 2.8 pak van (1991).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá