Armenia-ngî ( Հայերեն ) he Armenia khi̍p Nagorno-Karabakh ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke yit-kî, than-he kì mò ngim-hò siông-khiun ngî-ngièn. khì sâm-sṳ̍p-pat ke sṳ-mû piang-yîm ne-thúng kien-kâ thu̍k-thi̍t, put-séu ngî-ngièn ho̍k-kâ tui Armenia-ngî sán-sên him-chhi. Armenia-ngî muk-chhièn kóng-fàm pûn Armenia-ngìn sṳ́-yung. Ngî-ngièn ho̍k-kâ chiông Armenia-ngî kûi-lui vi Yin-Êu Ngî-ne ke yit-chak thu̍k-li̍p ngî-chhu̍k.

Armenia-ngî fûn-phu.
Liuk Sṳ-ki Armenia-ngî vùn-hien

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Armenia-ngî Wikipedia