Aragon he Sî-pân-ngà tûng-pet-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, mien-chit 47,719 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,277,471 (2003-ngièn). Aragon hiong-pet lâu Fap-koet siông-lìn, hiong-tûng he Catalunya. hiong-nàm he Valencia, hiong-sî he Castilla-La Mancha, Castilla lâu León, La Rioja khi̍p Navarre. Zaragoza-sén, Huesca-sén lâu Teruel-sén su̍k-yî Aragon chhṳ-chhṳ thi-khî. Aragon ke sú-fú he Zaragoza.

Aragon .
Aragon Khì-chì
Aragon Vûn-chông
Aragon .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá