Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Asia siông-koân ke tóng-on.

Chṳ́ fûn-lui

Liá-chak fûn-lui yû 5-chak chṳ́ fûn-lui, hâ-poi lie̍t-chhut yí 5-chak.

K

T

Â