Yî-fut-só vi-yî Séu-â-se-â ke sî hói-ngan, yit-thu he sông-ngia̍p chûng-sîm, sûi-yèn chhai sîn-yok sṳ̀-thoi mu̍t-lo̍k, than yìn-yèn vi Â-se-â-sén ke chú-yeu sàng-sṳ. Yî-fut-só yit-thai thi̍t-set he Â-tí-mí sṳ̀n-meu, vi kú-thoi sṳ-kie chhit-thai khì-kôn chṳ̂-yit, chhòn-sot Yî-fut-só yî meu-nui ke Â-tí-mí ńg-sṳ̀n ke khon-kón-chá chhṳ-kî.

Yî-fut-só