Aung San Suu Gi, tshut-sên tshai-yî Mién-thien Ngióng-kông, he Mién-thien fî-phau-li̍t thì-tshong mìn-tsú ke Tsṳn-tshṳ-kâ, than-he hien-kîm pûn Mién-thien kiûn tsṳn-fú ngiôn-kim kâm-lò tsûng. 1990-ngièn tet-tó Sat-ha̍p-lò-fû tsióng, Nobel-tsióng 得主.

Aung San Suu Kyi (2012)

昂山將軍Phiên-siá

Tshû-ngièn 初年Phiên-siá

Tha̍p-ngi̍p tsṳn-tshṳ踏入政治Phiên-siá

Nobel-tsióng 獲得諾貝爾和平獎Phiên-siá

Ngiôn-kim sṳ̀-khì 軟禁時期Phiên-siá

Tshâm-siòng 參詳Phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien 參考文獻Phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet 外部連結Phiên-siá