Song-ti tu mò khiung-yong ke chûng-kau tî-tú yû mò khiung-yong ke yi-sṳ. Tui yit-sîn-kau lòi kóng, Song-ti he van-vu̍t ke chú-ngìn, he Yí-chhiu ke khôi-sṳ́ lâu chhin-mî.

Tsaam khon

phiên-siá