Thai-ví-vòng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-ví)

Thai-ví-vòng (Hî-pak-lói-vùn:דָּוִד‎) he Yî-set-lie̍t Lièn-ha̍p Vòng-koet ke thi-sâm ngim koet-vòng. Thai-ví ke yi-sṳ he pûn-oi ke. Thai-phu-fun yû-kûan têu-keki-tsai tû-voi tshut-hien tshṳ-tshai Sṳn-kîn chûng ke Sat-mû-ngí-ki-song lâu Sat-mû-ngí-ki-ha. Sûi-yèn Thai-ví ya-yû khiet-tiám, than Yî-set-lie̍t só-yû ke kú-thoi koet-vòng chûng, pûn-ngìn mèu-siá sṳ̀n-vì chui tsṳn-ngi ke koet-vòng, he yit-vi yû-siu tsan-sṳ, Yîm-ngo̍k-kâ yî-khi̍p Sṳ̂-ngìn. Kîn-kí Sṳn-kîn ki-liu̍k, Yâ-sû he Thai-ví ke heu-yí. Thai-ví tshai-vi si-sṳ̍p-ngièn liuk-ke ngie̍t; khì-tsûng yû tshit-ngièn tshai Hî-pak-lùn-sàng.

Thai-ví lâu Kô-li-â.

Kâ-thìn poi-kín

phiên-siá

Thò-nan sṳ̀-khì

phiên-siá