Wolfsburg

Wolfsburg vi yî Tet-koet chûng-phu Braunschweig yî pet ke Aller hò-pán, chhai Hon-nok-ngá tûng-phu 75 chhiên-mí, Pak-lìm sî-phu 230 chhiên-mí . Wolfsburg he Niedersachsen-chû ke thi-ńg thai sàng-sṳ. Yîn-vì fat-tha̍t ke khì-chhâ kûng-ngia̍p, Wolfsburg ke ngìn-kiûn sû-ngi̍p vi yî chhiòn Tet-koet thi-yit vi, tha̍t-to 128,000 mî-ngièn. Wolfsburg yîn Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chúng-phu chhô-lo̍k yî chhṳ́ yì vùn-miàng. liá-sáng yû sṳ-kie sông chui-thai ke khì-chhâ kûng-chhòng, lâu Gibraltar ke mien-chit siông-tông. Phî-lìn thai-chung kûng-chhòng ke khì-chhâ-sàng Autostadt he yî Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chû-tô chhâ-hîn vì thi̍t-set ke lî-yû kín-tiám.

Wolfsburg.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Wolfsburg siông-koân ke tóng-on.