Wolfsburg vi yî Tet-koet chûng-phu Braunschweig yî pet ke Aller hò-pán, chhai Hon-nok-ngá tûng-phu 75 chhiên-mí, Pak-lìm sî-phu 230 chhiên-mí . Wolfsburg he Niedersachsen-chû ke thi-ńg thai sàng-sṳ. Yîn-vì fat-tha̍t ke khì-chhâ kûng-ngia̍p, Wolfsburg ke ngìn-kiûn sû-ngi̍p vi yî chhiòn Tet-koet thi-yit vi, tha̍t-to 128,000 mî-ngièn. Wolfsburg yîn Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chúng-phu chhô-lo̍k yî chhṳ́ yì vùn-miàng. liá-sáng yû sṳ-kie sông chui-thai ke khì-chhâ kûng-chhòng, lâu Gibraltar ke mien-chit siông-tông. Phî-lìn thai-chung kûng-chhòng ke khì-chhâ-sàng Autostadt he yî Fuk-sṳ̂ Khì-chhâ chû-tô chhâ-hîn vì thi̍t-set ke lî-yû kín-tiám.

Wolfsburg.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Wolfsburg siông-koân ke tóng-on.