Braunschweig he Tet-koet Hâ Saxony chû tûng-phu ke yit-ke sàng-sṳ, kî-mìn sú yok vì 247,227, he kâi chû ki Hon-nok-vî heu ke thi-ngi thai sàng-sṳ lâu kâi chû ke yit-ke thi-khî chûng-sîm. Braunschweig he Braunschweig Kûng-koet ke sú-tû. chhṳ́ heu chhṳ̍t-to 1946-ngièn, kì he Braunschweig-chû ke chû-fú. 1974-ngièn Braunschweig pûn chha̍t-siau chṳ̂-chhièn kì he kâi khiùn ke khiùn-fú.

Braunschweig.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Braunschweig siông-koân ke tóng-on.