Pak-lìm.

Pak-lìm (柏林, Tet-ngî: Berlin) he Tet-koet sú-tû, ya-he Tet-koet chui-thai ke sàng-sṳ, kî-mìn yok 3,415,742 ngìn. Pak-lìm vi-yî Tet-koet tûng-pet-phu. Pak-lìm ya-he Tet-koet sṳ̍p-liuk ke pang chṳ̂-yit, he Êu-chû Lièn-mèn khî-nui ngìn-khiéu thi-ngi tô ke sàng-sṳ yî-khi̍p sàng-sṳ mien-chit thi-pat thai ke sàng-sṳ. Kì he Pak-lìm-Brandenburg Tû-fi-khî ke chûng-sîm. Sàng-sṳ chû-vì sâm-fûn chṳ̂-yit ke thú-thi yù sêm-lìm, kûng-yèn, fâ-yèn, hò-liù lâu fù-phok chû-sṳ̀n.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá