Kóng-khiéu

Kóng-khiéu (港口, Port) he cho-tet thin-phok sòn-chak lâu yun-sû fo-vu̍t, ngìn-yèn ke thi-fông, vi-yî yòng, hói, hò-liù, fù-phok tén súi thí sông, thûng-sòng ya kiâm-khí khiéu-ngan ke kûng-nèn.

Sông-hói-kóng he sṳ-kie sông chui fàn-mông ke fo-khui-kóng.
Cargo port in Hî-lo̍k-kóng, Ha-vî-yî.

Chú-yeu fûn-lui編輯

Yung-thù khî-fûn編輯

Thi-lî vi-chì khî-fûn編輯

Khì-thâ ke khî-fûn編輯

Sṳ kie chú-yeu kóng-khiéu編輯

Chhâm-kien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯