Sat-mû-ngí-ki-song

Hî-pak-lói-vùn Sṳn-kîn chûng, Sat-mû-ngí-ki sông-hâ ngièn-lòi he yit-ke sû-kién, Chhit-sṳ̍p-sṳ yi̍t-pún vi-liáu sṳ̍t-yung fông-phien ke yèn-ku, chiông-chhiu fûn-chhut sông-hâ lióng-chhak, lâu Lie̍t-vòng-ki sông-hâ khiung-yû si-chhak pûn chhṳ̂n-cho "vòng-koet-sû".

Yû-kûan Tsok-tsá編輯

Siá-tsok Poi-kín編輯

Tsú-thì Thi̍t-set編輯

Tsú-yeu Nui-yùng編輯

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám編輯

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn編輯

Chhâm-siòng編輯