Sat-mû-ngí-ki-ha

Sat-mû-ngí-ki-ha he Sṳn-kîn tshiòn-sû le thi-sṳ̍p pún-sû, tsú-yeu ki-liu̍k Yî-set-lie̍t Vòng-koet thi-ngi vi koet-vòng Thai-ví tsṳp-tsṳn khì-kiên ke li̍t-sṳ́. Sat-mû-ngí-ki-ha ngièn-pún lâu Sat-mû-ngí-ki-song ha̍p-pìn vì yit-tshet.

Yû-kûan Tsok-tsá編輯

Siá-tsok Poi-kín編輯

Tsú-thì Thi̍t-set編輯

Tsú-yeu Nui-yùng編輯

Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám編輯

Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn編輯

Chhâm-siòng編輯