Thú-ngí-khì-ngî

Thú-ngí-khì-ngî (Türkçe) he yit-tsúng ngî-ngièn, hien-kîm yû liuk-tshiên ńg-pak-van to tshit-tshiên sâm-pak-van ngìn sṳ́-yung. Su̍k-yî Altai Ngî-ne Turk Ngî-chhu̍k, tsú-yeu tshai Thú-ngí-khì pún-thú song sṳ́-yung, pin thûng-yung tshai-yî Azerbaijan, Cyprus, Hî-lia̍p, Pet Macedonia, Romania yî-khi̍p tshai Sî-Êu kî-tshu ke Thú-ngí-khì heu-yí yì-mìn. Thú-ngí-khì-ngî he Turk Ngî-tshu̍k tsû-ngî chûng tsui phû-phiên sṳ́-yung ke ngî-ngièn.

Thú-ngí-khì-ngî

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún Tshṳ̀-ki編輯

Sṳ-mû péu編輯

Tsu-sṳt編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Thú-ngí-khì-ngî Wikipedia