Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k (fe̍t yi̍t Thú-ngí-khì-ngî chhu̍k ) he Â-ngì-thai Ngî-hì chûng chui-thai yit-ke fûn-kî, cho-tet se fûn-vì 40 chúng ngî-ngièn. Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-pu hàn kóng, tha̍t 1.65 yi [1] chṳ 2 yi ngìn [2], chhiùng tûng to sî yù Chûng-koet yit-chhṳ̍t chhûn-chán to Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Tûng-Êu.

Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
  1. "Turkic Peoples". Archived from the original on 2011-08-13. 2015-08-13 chhà-khon. 
  2. Turkic Language family tree entries provide the information on the Turkic-speaking populations and regions.