Turk Ngî-chhu̍k

Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k (fe̍t yi̍t Thú-ngí-khì-ngî chhu̍k ) he Â-ngì-thai Ngî-hì chûng chui-thai yit-ke fûn-kî, cho-tet se fûn-vì 40 chúng ngî-ngièn. Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn ngìn-khiéu fûn-pu hàn kóng, tha̍t 1.65 yi [1] chṳ 2 yi ngìn [2], chhiùng tûng to sî yù Chûng-koet yit-chhṳ̍t chhûn-chán to Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Tûng-Êu.

Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

  1. Turkic Peoples
  2. Turkic Language family tree entries provide the information on the Turkic-speaking populations and regions.