Sî Slav Ngî-kî su̍k Yin-Êu Ngî-hì Slav Ngî-chhu̍k, vì tûng êu Slav mìn-chhu̍k chhái-yung ke ngî-ngièn. Sî Slav Ngî-kî hâ chai fûn-vì sâm-ke fûn-kî, pâu-koat Chhia̍p-khiet- Slovakia fûn-kî, Lechitic-ngî fûn-kîSorbia-ngî.

Sî Slav Ngî-kî.

Chhia̍p-khiet - Slovakia fûn-kî pâu-koat Chhia̍p-khiet-ngî, Slovakia-ngî fò yit-chúng chhai Serbia Vojvodina ke lû sêm nì â fông-ngièn (Pannonia Rusyn-ngî, Pannonian Rusyn). Lechitic-ngî fûn-kî pâu-koat Pô-làn ke Pô-làn-ngî, Silesia-ngîKashubia-ngî. Sorbia-ngî pâu-koat Tet-koet ke Kô-thi Sorbia-ngîTâi-thi Sorbia-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá