Tûng Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Eastern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Oos-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 168,966 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 6,562,053-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ Port Elizabeth.

Tûng Khôi-phú-sén.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 
Tûng Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá