Port Elizabeth he Nàm-fî nàm-phu ke Sàng-sṳ, Tûng Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 770 kûng-lî. mien-chit 251.03 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 312,392-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 1,200-ngìn. 1820-ngièn kien-li̍p.

Port Elizabeth.

自2021年2月以来,南非政府正式将Gqeberha的名称(来自Walmer镇的科萨名称)由南非政府正式指定为伊丽莎白港市

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chúng-chhu̍kPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá