Sui-tiên-ngî

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Shuì-tién-ngî)

Sui-tiên-ngî (瑞顛語, svenska) fe̍t-chá ham cho Sui-tién-ngî (瑞典語), he Pet German-ngî ke yit-chúng, chú-yeu sṳ́-yung thi-khî vi Sui-tiên, Fûn-làn, sṳ́-yung ngìn-su chhêu-ko kiú-pak-van ngìn. Kì lâu Scandinavia thi-khî nang-ngoi lióng-chúng ngî-ngièn: Tân-ma̍k-ngî lâu Nò-vî-ngî he siông-thûng ngî-ngièn. Sui-tiên-ngî lâu khì-thâ Pet German-ngî yit-yong, lòi-ngièn yî Kú Norse-ngî.

Shuì-tién-ngî fûn-phu thi-khî.

Sui-tiên sṳ̀n-ngìn ke sṳt-sṳ nèn-li̍t kô-tha̍t 99%. Phêu-chún Sui-tiên-ngî he Sui-tiên kôn-fông ngî-ngièn, lòi-ngièn yî 19 sṳ-ki Sui-tiên chûng-phu ke fông-ngièn, chhai 20 sṳ-ki chhû-khì ku-thin hâ-lòi.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sui-tiên-ngî Wikipedia