Nò-vî-ngî

Nò-vî-ngî (norsk) he German Ngî-chhu̍k ke yit-ke fûn-kî, phû-phiên thûng-yung yî Nò-vî, ya-he Nò-vî ke kôn-fông ngî-ngièn. Nò-vî-ngî lâu Sui-tiên-ngî lâu Tân-ma̍k-ngî sṳ̍p-fûn siông-khiun, chhâu-lien liá sâm-chúng ngî-ngièn ke ngìn ya-he cho-tet fu-siông fu-siông kiêu-thûng. Tân-ma̍k-ngî chhiùng 16 Sṳ-ki chṳ 19 Sṳ-ki khì-kiên yit-chhṳ̍t he Nò-vî thi-khî ke phêu-chún sû-siá ngî-ngièn, chṳ-to khiûn-thoi ke Nò-vî-ngî fat-chán yit-chhṳ̍t tû-yû su-liáu oi-koet chú-ngi, sàng-hiông kak-ngòi yî-khi̍p Nò-vî vùn-ho̍k-sṳ́ só yáng-hióng.

Sṳ́-yung Sû-mien Nò-vî-ngî (fùng-set) lâu Sîn Nò-vî-ngî (làm-set) ke thi-khî.

Kîn-kí Nò-vî fap-li̍t lâu chṳn-fú chṳn-chhet, kîm-ha ke Nò-vî-ngî yû lióng-tho sû-siá hìn-sṳt, fûn-phe̍t he “Sû-mien Nò-vî-ngî ” (Bokmål) lâu “Sîn Nò-vî-ngî” (Nynorsk). Lióng-chúng sû-siá Nò-vî-ngî ke hìn-sṳt thoi-péu kit-chin ke sû-siá péu-tha̍t fông-sṳt.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Nò-vî-ngî Wikipedia