Sardegna (Yi-thai-li-ngî: Sardegna [sarˈdeɲɲa]; Sardinia-ngî : Sardìgna, Sardìnnia), vi-yî Yi-thai-li pan-tó ke sî-nàm-fông, he Thi-chûng-hói ke thi-ngi thai tó, kiùn chhṳ yî Sicilia. Khì thi-lî vi-tsì chhai Corsica nàm-mien, Sî-pân-ngà, Tunisia, Yi-thai-li chṳ̂-kiên ke Thi-chûng-hói sî-phu.

Sardegna.
Flag of Sardinia, Italy.svg
Sardegna
Sardegna
Sardegna.

Sardegna fu-khiûn Hói-vet chên sṳ̀n sán Sardina pilchardus, liá khó-nèn he "Sardina pilchardus" yit-chhṳ̀ ke yù-lòi, he yit-ke ngièn thoi khi̍t vì kiú yén ke kú-ló tó-yí. Kì ke thi-sṳ khi khu tô pien, fàn tó hói-ngan sien khiuk chap fu̍k-chha̍p.

Sardegna ke hì-hèu vûn-fò sṳp-yun, he tién-hîn ke Thi-chûng-hói sṳt hì-hèu, than kô sân táng-phu ke chit siet khó tha̍t pan ngièn chṳ̂ kiú.

Sardegna hàn pó-liù chho̍k khì thu̍k-thi̍t ke chhòn-thúng chiet-ngit soi-mâ-chiet (Sartiglia).

Sardegna khó sot he vùn-fa ke thai lùi si̍p, tó-sông hien-chhai hàn sṳ́-yung chho̍k Sardinia-ngî, yit-chúng yù Là-tên-ngî yén sâng-chhut-lòi ke ngî-ngièn. Than-he chhai tó ke pet-phu, sa sṳ́-yung-lòi-chhṳ Iberia Pan-tó ke Catalunya-ngî. Yîn-chhṳ́, chit-sṳ́ he Yi-thai-li pún-thú ngìn, ya khó-nèn vàn-chhiòn put túng khì yi-sṳ̂ yì mò-fap kiêu-thûng.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá