Corsica he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, sî-pet-lìn Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chúng mien-chit 8,680 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 322,120-ngìn (2013-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Haute-Corse lâu Corse-du-Sud. Khì sú-fú he Ajaccio.

Corsica .
Corsica
Corsica.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Kín-tiám編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Corsica siông-koân ke tóng-on.