Corsica he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, sî-pet-lìn Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chúng mien-chit 8,680 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 322,120-ngìn (2013-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Haute-Corse lâu Corse-du-Sud. Khì sú-fú he Ajaccio.

Corsica .
Corsica
Corsica.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Corsica siông-koân ke tóng-on.