Sî Frisia-ngî (Hò-làn-ngî : Fries [ˈfris]) chú-yeu sṳ́-yung chhai Hò-làn pet-phu Friesland. Kì lâu Tet-koet sṳ́-yung ke Saterland Frisia-ngî, Pet Frisia-ngî he chhîn tshit.

Sî Frisia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Frisia-ngî Wikipedia