Friesland (Hò-làn-ngî: Friesland Provincie), he vi-yî Hò-làn pet-phu ke yit-ke sén, su̍k-yî Frisia ke yit phu-fûn. Ngìn-khiéu vì 642,230 (2006-ngièn), Sú-fú Leeuwarden.

Friesland.

Chhai 1996-ngièn tái yî-chhièn, Hò-làn-ngî ke Friesland yit-chhṳ̍t he kôn-fông miàng-chhṳ̂n. Than chhai 1997-ngièn, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n kói vì Frisia-ngî ke Fryslân. Put-ko "Friesland" chṳ-kîm yî-yèn kîn-sòng sṳ́-yung, pin-chhiâ he hò ngî fân-yi̍t ke kôn-fông miàng-chhṳ̂n.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Kî-chhèn Chṳn-khièn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá