Friesland (Hò-làn-ngî: Friesland Provincie), he vi-yî Hò-làn pet-phu ke yit-ke sén, su̍k-yî Frisia ke yit phu-fûn. Ngìn-khiéu vì 642,230 (2006-ngièn), Sú-fú Leeuwarden.

Friesland.
Frisian flag.svg
Friesland wapen.svg

Chhai 1996-ngièn tái yî-chhièn, Hò-làn-ngî ke Friesland yit-chhṳ̍t he kôn-fông miàng-chhṳ̂n. Than chhai 1997-ngièn, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n kói vì Frisia-ngî ke Fryslân. Put-ko "Friesland" chṳ-kîm yî-yèn kîn-sòng sṳ́-yung, pin-chhiâ he hò ngî fân-yi̍t ke kôn-fông miàng-chhṳ̂n.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Kî-chhèn Chṳn-khiènPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá