Pet Frisia-ngî

Pet Frisia-ngîTet-koet khî-vet ngî-ngièn chṳ̂-yit, sṳ́-yung ngìn-khiéu yok vì 10,000 ngìn, chú-yeu si̍p-chûng chhai Tet-koet Schleswig-Holstein pâng sî hói-ngan thi-khî yî-khi̍p pâu-koat fûn-pu chhai Föhr, Amrum, Sylt, Helgoland séu-tó-sông. Pet Frisia-ngî chú-yeu fûn-vì lióng-chúng fûn-kî fông-ngièn, nui-liu̍k fông-ngièn lâu pan-tó fông-ngièn. Fông-ngièn chṳ̂-kiên put chhùn-chhai phiêu-chún hîn, sûi-yèn yû ho̍k-chá kien-ngi phiêu-chún fûn-kî yin vì Mooring thi-khî fông-ngièn. Pet Frisia-ngî su̍k-yî Pet-hói German ngî-hì.

Pet Frisia-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pet Frisia-ngî Wikipedia