Sî-pet-sén (Yîn-ngî: North West Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noordwes Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 104,882 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 3,509,953-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Rustenburg.

Sî-pet-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Sî-pet-sén.


Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá