Mahikeng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mafikeng)

Mahikeng he Nàm-fî sî-pet-phu ke sàng-chṳ́n, Sî-pet-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Cape Town yok 260 kûng-lî. mien-chit 24.57 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 15,117-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 620-ngìn. 1852-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chúng-chhu̍k編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯