Sân-thi Mari-ngî (Марыйӹлмӹ) he thûng-hàng yî Mari El Khiung-fò-koet, Ngò-lò-sṳ̂ Gornomariysky, Yurinsky lâu Kilemarsky thi-khî ke ngî-ngièn. Liá-he yit-chúng Ural Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn, lâu Chhó-ngièn Mari-ngî (Meadow Mari) yû-kôan, sûi-yèn lióng-chúng fông-ngièn put-nèn fu-siông lî-kié. Kì sṳ́-yung Sân-thi Mari sṳ-mû sû-siá pin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Chhó-ngièn Mari-ngî khiung-thùng vì Mari El Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sân-thi Mari-ngî Wikipedia