Rhône-Alpes

Rhône-Alpes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Burgundy chiap-yòng. Chúng mien-chit 43,698 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 6,218,444-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ain-sén, Ardèche-sén, Drôme-sén, Isère-sén, Loire-sén, Rhône-sén, Savoie-sén, Sông Savoie-sén. Khì sú-fú he Lyon.

Rhône-Alpes .
Rhône-Alpes Khì-chì
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Rhône-Alpes siông-koân ke tóng-on.