Rhône-Alpes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Burgundy chiap-yòng. Chúng mien-chit 43,698 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 6,218,444-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ain-sén, Ardèche-sén, Drôme-sén, Isère-sén, Loire-sén, Rhône-sén, Savoie-sén, Sông Savoie-sén. Khì sú-fú he Lyon.

Rhône-Alpes .
Rhône-Alpes Khì-chì
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Rhône-Alpes siông-koân ke tóng-on.