Burgundy he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-fông, sî lâu Auvergne chiap-yòng. Chúng mien-chit 31,582 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,631,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Côte-d'Or-sén, Saône-et-Loire-sén, Yonne-sén, Nièvre-sén. Khì sú-fú he Dijon.

Burgundy .
Burgundy Vûn-chông.
Meursault,Burgundy.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Burgundy siông-koân ke tóng-on.