Lyon he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Rhône-Alpes Thai-khî Rhône-sén sén-fi. Chúng mien-chit 954.19 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,118,132-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-sâm thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1896-ngièn sṳ̀n-li̍p Lyon Thai-ho̍k.

Lyon .
Lyon .
Lyon Khì-chì
Lyon .
Lumiere Lyon France.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lyon siông-koân ke tóng-on.