Orlando.

Orlando he vi yî Mî-koet Florida chûng-phu ke yit-chho sàng-sṳ, kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Thiàu-chhà-khiu̍k 2006-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu khiung 220,186-ngìn. 2016-ngièn 3-ngie̍t yû 2,387,138-ngìn. Orlando he sṳ-kie sông chui-hó ke hiû-hàn sàng-sṳ chṳ̂-yit. Fù-phok chung-tô, kôn-chhiang ke kiê-tho, yû-san ke kî-mìn khi̍p vûn-nôn ke hì-hèu vì khien-hàng, súi-sông fa̍t-thûng, me̍t-ngie̍t khi̍p kâ-thìn lî-hàng.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Thi-hìnPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fiPhiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍tPhiên-siá

Chhòn-mòiPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kûng-yènPhiên-siá

Mî-sṳ̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kî-chhòngPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Siông-kôan Lièn-kietPhiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá