Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî (Yîn-ngî: Walt Disney World Resort), sòng kién-chhṳ̂n Disney Sṳ-kie (Disney World), vi yî Mî-koet Florida [[O-làn- tô]], he chhiòn sṳ-kie chui-thai ke Disney chú-thì kûng-yèn lâu thu-ká-khî, mien-chit tha̍t 42,000 Phìn-fông Yîn-méu , thai-yok vì 170 phìn-fông kûng-lî. Kì he chhiòn-khiù Disney hì-lie̍t chú-thì lo̍k-yèn chûng kûi-mù chui-thai ke yit-ke.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Fat-chán yèn-kietPhiên-siá

==Sat sṳ̂

Chú-thì kûng-yènPhiên-siá

Súi-sông lo̍k-yènPhiên-siá

Thu-ká chiú-tiamPhiên-siá

Khì-thâ sat-sṳ̂Phiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂ liauPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá