Oi-tên-páu (Yîn-ngî: Edinburgh; Sû-kak-làn Koi-ngì-ngî: Dùn Èideann), he Yîn-koet Sû-kak-làn sú-fú, ya-he ki Kak-là-sṳ̂-kô heu Sû-kak-làn ke thi-ngi thai sàng-sṳ, vi-yî Sû-kak-làn tûng hói-ngan Fuk-sṳ̂-vân nàm-ngan. 1995-ngièn pûn Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt lie̍t-vì Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán. Chiet chṳ́ to 2013-ngièn, chhiòn-sṳ ngìn-khiéu vì 487,500. Oi-tên-páu ya-he Sû-kak-làn chui chhùng-yeu lî-yû sàng-sṳ, mî-ngièn khi̍p-yín yok 1300-van miàng yû-hak. Mî-ngièn 8-ngie̍t fun, Oi-tên-páu kí-phan sṳ-kie vùn-miàng ke Oi-tên-páu Koet-chi Ngi-su̍t chiet (Edinburgh International Festival), hong-muk pâu-koat hi-khia̍k, thien-yáng, vú-tiò lâu Yîm-lo̍k. Chhai ngi-su̍t chiet ke khì-kiên, Oi-tên-páu sàng-páu chhièn ya-fi kí-hàng Oi-tên-páu Kiûn-chhâu Péu-yên.

Oi-tên-páu

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Oi-tên-páu.

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá