Scotland Gael-ngî (Gàidhlig) su̍k-yî Celt Ngî-chhu̍k Gael Ngî-kî ke yit-chúng ngî-ngièn. Scotland Gael-ngî he Kô-thi Scotland-ngìn ke chhòn-thúng ngî-ngièn; thi Scotland-ngìn he hien-chhai chú-yeu chhu-chhai Scotland kô-thi ke khái-ngì-thi̍t chhu̍k-khiùn, than chhai li̍t-sṳ́ sông, Scotland Gael-ngî chên-kîn he thai-pan Scotland thi-khî ke ngî-ngièn.

Scotland Gael-ngî fûn-phu.
Koet-chi Yîm-phiêu phiêu-sṳ ke fat-yîm péu
Chang-sòng Ngiôn-fa
Chṳ́ yîm Khôn Tsak Chṳ́ yîm Khôn Tsak
b /p/ /p/ bh /v/ /v/
c /kʰ, xk/ /kʰʲ, çkʲ/ ch /x/ /ç/
d /t/ /tʃ/ dh /ɣ/ /j/
f /f/ /f/ fh put fat yîm put fat yîm
g /k/ /kʲ/ gh /ɣ/ /j/
l /ɫ/ /ʎ/ l /l/ /k/
m /m/ /m/ mh /v/ /v/
n /nɰ/ /ɲ/ n /n/ /n/
p /pʰ, hp/ /pʰ, hp/ ph /f/ /f/
r /r/ /r/ r /r/ /ɾʲ/
s /s/ /ʃ/ sh /h/ /h/
t /tʰ, ht/ /tʃʰ, htʃ/ th /h/ /h/

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá

LearnGaelic