Opole

(Chhùng-thin-hiong chhṳ O-pô-lòi)

O-pô-lòi (Pô-làn-ngî: Opole; Tet-ngî: Oppeln) he vi-yî Pô-làn sî-nàm-phu O-tet-hò pán ke yit-chho sàng-sṳ, ya-he O-pô-lòi-sén ke Sú-fú. 10 Sṳ-ki chṳ̂-heu, Sṳ̂-là-fû-ngìn lòi-to liá-piên, sàng-sṳ he Sṳ̂-là-fû-ngìn ke chûng-sîm tû-sṳ. Ngi-chan chhièn vì Tet-koet liâng-thú. Sṳ-nui yû 2.46% ke ngìn-khiéu he Tet-koet-ngìn. Chhai chûng Sṳ-ki chó-khì O-pô-lòi chên he Sông Sî-lî-sî-â ke chú-yeu tû-sṳ. Chên he O-pô-lòi Kûng-koet ke sú-tû. Chṳ̂-heu chên siên-heu pûn O-thi-li lâu Phú-lû-sṳ thúng-chhṳ. Ngi-chan chṳ̂-heu su̍k-yî Pô-làn. Sṳ-nui yû tô-ke thiet-lu chhâ chhàm, yû thûng vông Khà-thok-vì-tsṳ lâu Fà-sâ tén sàng-sṳ ke lie̍t-chhâ. He chhùng-yeu ke kûng-ngia̍p tû-sṳ.

Opole.
POL Opole flag.svg
Opole.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯