Nizhny Novgorod.

Nizhny Novgorod he Ngò-lò-sṳ̂ ke thai sàng-sṳ, vi yî Volga hò-pán, he Nizhny Novgorod-chû ke sú-fú. Chúng mien-chit 4,665 phìn-fông kûng-lî , ngìn-khiéu yok 1,267,760 ngìn (2010-ngièn).

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá