Mpumalanga-sén (Yîn-ngî khiu-miàng: Eastern Transvaal Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî khiu-miàng:Oos-Transvaal Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 76,495 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 4,039,939-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Nelspruit.

Mpumalanga-sén.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 
Mpumalanga-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá