Mòi-yen

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Moi-yen)
Liá-piên "Mòi-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"梅縣" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Mòi-yen tshôi Kóng-tûng sén ke tông-pet phu. Thi tshù tông-kîn 115*18' tshi 116*26', pet-vúi 23*23' tshi 24*56'. Fu-khiun hiong tông he Thai-phu, tshôi pet-piên he Tsiâu-liâng, tshôi sî-pet sî-nàm lâu tûng-nàm fûn phie̍t he Phìn-yén, Hîn-nìn, Fûng-sun kí yen. Tsiap-khiun he Fuk-ken sén ke káu-kai piên.

Li̍t-sṳ́編輯

 
Mɔi11 - jɛn53

Thi-lî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Tsoi 2007 nen Moi-yen yeu lok-sip maan ngin tsu. Li-gi Fui-ngui Faa-kiaau thung Heung-kong, Aau-mun, Thoi-van thung-paau kung yeu phaat-sip maan ngin. So-yi hai Kong-tung-sen tsut-miang ge 'Faa-kiaau tsi heung'. (Tshôi ngi-làng-làng-tshit nèn Mòi-yen yû luk-sˈip man ngìn tshu. Lí-kî hói-ngoi fà-khiàu thùng Hiông-kóng, Au-mùn, Thòi-vân thùng-pâu khung yû pat-sˈip man ngìn. Só-yí he Kóng-tûng sén tshut-miàng ke 'fà-khiàu tsṳ̂ hiông.)

Ngî-ngièn編輯

Hak-kâ-fa

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Tsut-miang ngien-vut ge heung-ha編輯

  • Chong Kok-Wang (Chông Koet-yìn) 張國榮
  • Li Mang (Lì/Lài Mìn) 黎明
  • Ta Sin 他信(Hiû Tha̍t-sîn 丘達新; Thai-koet-fa he "Thaksin Shinawatra"), Thaai-kok faa-kiaau
  • Hau Haau-Yen (Hèu Hau-hièn) 侯孝賢
  • Yap Kim-Yang (Ya̍p Kiam-yîn) 叶剑英