Fûng-sun-yen

Fûng-sun-yen tshai Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-phu, su̍k-yî Mòi-chiu-sṳ kón-hot. Tûng-piên lâu Kóng-tûng-sén Tshèu-ôn-yen siông-lìn, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Ket-tûng-yen, Ket-sî-yen siông-lìn, sî-piên lâu Kóng-tûng-sén ńg-fà-yen, Hîn-nèn-sṳ siông-lìn, pet-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-yen, Mòi-chiu-sṳ Mòi-kông-khî, Thai-pu-yen siông-lìn, tsúng mien-tsit he 2710 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ngìn-khiéu he liuk-sṳ̍p-liuk van. Yen-tsṳn-fú tsu-thi tshai Thông-hâng-tsṳ́n.

Fûng-sun-yen

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Mìn-tshu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Kîn-tsi編輯

Lî-hàng編輯

Kâu-thûng編輯

Miàng-ngìn編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯