Marche (Yi-thai-li-ngî: Marche Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[ˈmarke]) he Yi-thai-li chûng-phu ke yit-ke Thai-khî, pet kie lâu Emilia-Romagna Thai-khî siông-lìn, Toscana Thai-khî vi-yî Marche sî-pet, sî lìn Umbria, nàm-lìn AbruzzoLazio, yì tûng-mien chet yû Adriatic-hói.

Marche.
Marche.
Marche.

Thai-khî ke Sú-fú he Ancona. Thai-khî fûn sṳ̀n 5 ke sén:Ancona-sén, Ascoli Piceno-sén, Fermo-sén, Macerata-sén khi̍p Pesaro lâu Urbino-sén, yì Pesaro lâu Urbino-sén yù lióng-ke chhòn-thúng sông fûn-khôi ke Pesaro-sén khi̍p Urbino-sén chû-sṳ̀n, yî-chhièn he kú Lò-mâ ke Urbino hàng-sén.

Chhai 2004-ngièn, Marche ke thi 5 ke sén, Fermo-sén thèu piàu kiet-thin yî 2009-ngièn kâ-ngi̍p Marche. Marche ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ lâu khì-thâ Yi-thai-li ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ m̀-thùng, chú-yeu he yîn-vì Thai-khî ke thi-hìn: khî nui chhù-liáu yû yit-sia hò kuk fò hói-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chṳ̂-ngoi, khì yì phu-fûn tû-he sân-khî. Chhai 19 Sṳ-ki yit-thiàu yù Bologna to Brindisi ke thiet-lu lièn-chiap liáu cháng-ke Marche ke hói-ngan sien, yì chhai-nui-liu̍k, tô sân ke fàn-kin lin to chhṳ̍t chṳ-kîm-ngit, nui-liu̍k yù nàm to pet ke lièn-hì chhù-liáu yit-sia kôan ài sông ke khi khu sân lu chṳ̂-ngoi, tû hó-séu chiap-tshuk.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá