Abruzzo (Yi-thai-li-ngî: Abruzzo fat-yîm:[aˈbruttso]) vi-yî Yi-thai-li chûng-phu, pet lâu Marche kâu chiap, Lazio vi-yî khì sî-nàm, sî-nàm-phu he Molise Thai-khî, tûng piên chet he Adriatic-hói. Kâi khî yî 1963-ngièn chhiùng ngièn Abruzzi lâu Molise Thai-khî (Abruzzi e Molise) chûng va̍k-fûn-chhut-lòi. "Abruzzi" yit-chhṳ̀ chet he chṳ́ chhai Bourbon Vòng-chhèu thúng-chhṳ kâi thi sṳ̀, tui khiûn Abruzzo fò yén Abruzzo lióng thi ke ha̍p-chhṳ̂n.

Abruzzo.
Abruzzo.
Abruzzo.
Abruzzo.

Thai-khî Sú-fú vì L'Aquila, chhiòn khî-fûn 4 ke sén: L'Aquila, Teramo, ChietiPescara. Khì-chûng Pescara he chhiòn khî chú-yeu kîn-chi chûng-sîm, yi̍t he chhiòn khî chui-thai ke yit-ke sén; yì Chieti chet he chhiòn khî ngìn-khiéu chui-tô ke sén-fun. Cháng-ke Thai-khî ngìn-khiéu yok 130 van, hâ sat 305 ke sṳ chṳn-fú.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Hàng-chṳn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá