Māori-ngî (Te Reo Māori) he New Zealand Ngièn-chhu-mìn Māori-ngìn ke ngî-ngièn, ya-he New Zealand ke sâm-chúng Kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, nang lióng-chúng he Yîn-ngî lâu Sú-ngî. Māori-ngìn chhiùng Thai-phìn-yòng chû-tó lòi-to New Zealand chṳ̂-heu, ngî-yîm kî-pún sông pien-fa séu. Kî-pún sông kok-thi ke ngìn tû khó-yî kiêu-thûng mò-ngai.

Māori-ngî fûn-phu.

Ngî-yîm hì-thúngPhiên-siá

Vùn-sṳPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá