Mèu-li̍t-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-pet phu, yok-tshai Mèu-li̍t-yen ke tsûng-kiên phiên-hiong sî-pet tshu, he Mèu-li̍t-yen chui tshung-yeu ke tû-sṳ, pet yî Heu-liùng-hâi lâu Heu-liùng-tsṳ́n kâu-kie, tûng-kak Heu-liùng-hâi lâu Thèu-vuk-hiông siông-mong, nàm-lìn Sî-fù-hiông, Thùng-lò-hiông. Tsúng mien-tsit yok sâm-sṳ̍p-tshit phiàng-fông kûng-lî. Tsú-yeu hò-tshôn tshù-liáu Heu-liùng-hâi tsṳ̂-ngoi, song-yû tshôn-ko sî-phu sân-khî ke Heu-liùng-hâi tsṳ̂-liù Nàm-sṳ-hâi. Chui-thai tshu-mìn tshu̍k-khiùn he Hak-kâ-ngìn, thûng-yung ngî-ngièn he Si-yen khiông-khiéu Hak-kâ-fa khi̍p Tsûng-vùn.

Tshṳ̀-ngiènPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Mèu-li̍t-sṳ Hàng-tsṳn ki vá bun vi 28 lî

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

tai-zonPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Tsûng-kauPhiên-siá

Vùn-fa Khin-tsukPhiên-siá

Tsí-moi sàng-sṳPhiên-siá

Tshâm-kháu tsṳ̂-liau lâu sot-mìnPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá