Mèu-li̍t-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-pet phu, yok-tshai Mèu-li̍t-yen ke tsûng-kiên phiên-hiong sî-pet tshu, he Mèu-li̍t-yen chui tshung-yeu ke tû-sṳ, pet yî Heu-liùng-hâi lâu Heu-liùng-tsṳ́n kâu-kie, tûng-kak Heu-liùng-hâi lâu Thèu-vuk-hiông siông-mong, nàm-lìn Sî-fù-hiông, Thùng-lò-hiông. Tsúng mien-tsit yok sâm-sṳ̍p-tshit phiàng-fông kûng-lî. Tsú-yeu hò-tshôn tshù-liáu Heu-liùng-hâi tsṳ̂-ngoi, song-yû tshôn-ko sî-phu sân-khî ke Heu-liùng-hâi tsṳ̂-liù Nàm-sṳ-hâi. Chui-thai tshu-mìn tshu̍k-khiùn he Hak-kâ-ngìn, thûng-yung ngî-ngièn he Si-yen khiông-khiéu Hak-kâ-fa khi̍p Tsûng-vùn.

Tshṳ̀-ngièn 編輯

Thi-lî 編輯

Li̍t-sṳ́ 編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k 編輯

Mèu-li̍t-sṳ Hàng-tsṳn ki vá bun vi 28 lî

Kîn-tsi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Kau-yuk 編輯

tai-zon 編輯

Lî-hàng 編輯

Tsûng-kau 編輯

Vùn-fa Khin-tsuk 編輯

Tsí-moi sàng-sṳ 編輯

Tshâm-kháu tsṳ̂-liau lâu sot-mìn 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯