Sî-fù-hiông
Sî-fù-hiông he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen sî-phu ke yit-ke hiông, tûng-lìn Mèu-li̍t-sṳ, pet-lìn Heu-liùng-tsṳ́n, nàm-lìn tsiap-sông Thùng-lò-hiông. 西湖鄉台灣省苗栗縣西部个一個縣,東鄰苗栗市,北鄰後龍鎮,南鄰銅鑼鄉

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Sî-fù-hiông tsú-yeu vì

Hàng-tsṳn khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

phiên-siá

Tsṳn-tshṳ

phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá