Thèu-vuk-hiông he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke hiông, tshai Mèu-li̍t-yen chûng-sîm lio̍k-phiên sî-pet. Yí-kui tsú-yeu tshai ńg-ngie̍t tsṳ kiú-ngie̍t. Thèu-vuk-hiông tshà-ya̍p sán-liòng fûng-sṳn, su yû tshà-ya̍p ke ku-hiông ngâ-ho.

Thèu-vuk-hiông

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Tsṳn-tshṳ phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá