Liá-piên "Mâ Yîn-kiú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"馬英九" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Mâ Yîn-kiú (1950-ngièn 7-ngie̍t 13-ngit –  ) he Thòi-vân thi sṳ̍p-ngi ngim tsúng-thúng, tshut-sên tshai-yî Hiông-kóng Kiú-liùng ke Kóng-fà yî-yen, he Chûng-koet Koet-mìn-tóng tóng-nui tsan-heu sṳ-thoi ke thoi-péu ngìn-vu̍t. Mâ Yîn-kiú tì Mî-koet Harvard Thai-ho̍k pit-ngia̍p heu, tshiu fán-fì Thòi-vân. Mâ Yîn-kiú tâm-ngim-ko ke tsú-yeu tsṳt-vu kie-yû fap-vu-phu phu-tsóng, Thòi-pet-sṳ Sṳ-tsóng yî-khi̍p Chûng-koet Koet-mìn-tóng tsú-ngim tén-tén. Mâ Yîn-kiú tshai-yî 2008-ngièn Chûng-fà mìn-koet tsúng-thúng sién-kí chûng, yung Chûng-koet Koet-mìn-tóng tsúng-thúng heu-sién-ngìn sṳ̂n-fun tshâm-sién liá-tshṳ Chûng-fà Mìn-koet tsúng-thúng sién-kí.

Mâ Yîn-kiú.

Tsó-ngièn sên-fa̍tPhiên-siá

Tsó-khì tsṳn-tshṳ sâng-funPhiên-siá

2008-ngièn tsúng-thúng sién-kíPhiên-siá

Tsúng-thúng sṳ̀-khìPhiên-siá

Tsṳn-tshṳ tsú-tsôngPhiên-siá

Tsú-yeu tsok-phínPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Mâ Yîn-kiú
chhièn-ngim:
Chhṳ̀n Súi-pién
Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng
2008-ngièn – 2016-ngièn
ki-ngim:
Chhai Yîn-vùn