Khôi-khí chú sién-tân
Liá-piên "Thòi-pet-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台北市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-pet-sṳ
Thòi-pet-sṳ

Thòi-pet-sṳ (台北市) he Thòi-vàn chui-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke pet-phu, ngìn-khiéu thai-yok 263 van. Thòi-pet-sṳ he Chûng-fà-mìn-koet ke sú-tû.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

 
Thòi-pet-sṳ Hàng-tsṳn khî-va̍k

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Tsṳn-tshṳPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá