Màntova-sén (Yi-thai-li-ngî: Provincia di Màntova) he Yi-thai-li Lombardia thai-khî ke yit-ke sén. Mien-chit 2,339 phìn-fông kûng-lî, 2016-ngièn ngìn-khiéu 413,663 ngìn. sú-fú Màntova.

Màntova-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá