Màntova-sén (Yi-thai-li-ngî: Provincia di Màntova) he Yi-thai-li Lombardia thai-khî ke yit-ke sén. Mien-chit 2,339 phìn-fông kûng-lî, 2016-ngièn ngìn-khiéu 413,663 ngìn. sú-fú Màntova.

Màntova-sén.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kín-tiám

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá